Wat is ANMI?

Historie

Om aan de nieuwe geluidseisen te kunnen voldoen, besloten in de negentiger jaren enkele amateur-vliegtuigbouwers om zelf geluid aan vliegtuigen te gaan meten. Een commerciële meting zou erg lastig en zeer kostbaar worden. De eisen die aan een geluidmeetorganisatie gesteld werden, waren echter hoog. Er moest aan internationale normen worden voldaan, de procedure moest waterdicht zijn en achteraf moest er door de luchtvaartautoriteit gecontroleerd kunnen worden. Dat waren de voorwaarden om zelfstandig geluidsmetingen te mogen uitvoeren.

Het opzetten van een meetorganisatie vereiste veel doorzettingsvermogen. Alleen al het zoeken naar een geschikte meetlocatie heeft jaren gekost. Onderhandelingen met colleges van B&W van diverse gemeenten, met de KNVvL, defensie, vliegvelden en agrariërs verliepen traag en moeizaam. Bovendien eiste de Inspectie Verkeer en Waterstaat dat er werd voldaan aan gecertificeerde kwaliteits-normen. Gelukkig waren er in die tijd ook deskundige vrijwilligers op het gebied van certificering. Uiteindelijk werd met veel inspanning, maar zonder buitensporige kosten een kwaliteitshandboek ontwikkeld, dat aan ISO normen voldeed.  Zo ontstond een door de overheid erkende geluidsmeetorganisatie, die net als alle andere gecertificeerde luchtvaartbedrijven aan strenge eisen voldoet.


De vergunning van de vrijwilligers is in het voorjaar van 2011 ondergebracht in een stichting, om zowel de onafhankelijkheid als de professionaliteit van de geluidsmeetploeg te borgen. Het opzetten van een stichting met de naam Aircraft Noise Measurement Institute (ANMI) op basis van de beschikbare competenties en ervaring van het managementsysteem, had dan ook de instemming van ILT. Het toezicht op de naleving van het kwaliteitssysteem is tegelijkertijd ontkoppeld en onafhankelijk geworden. ANMI is een geheel onafhankelijke  stichting met maar één enkel doel: amateur-vliegtuigbouwers zo snel mogelijk en tegen de laagst mogelijke kosten aan het noodzakelijke geluidscertificaat helpen.

De stichting ANMI heeft als doel: het meten van geluid van éénmotorige vliegtuigen ter verkrijging van een wettelijk vereist geluidscertificaat. De stichting ANMI heeft hiertoe een erkenning als meetorganisatie verkregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart (ILT) voor het meten van vliegtuigen met een zuigermotor tot een gewicht van 1500 kg (MTOM).


Alle werkzaamheden die

door de geluidsmeetploeg

van de stichting worden

uitgevoerd, zijn gebaseerd

op de processen waarvoor

erkenning conform de

'Regeling erkenningen

luchtwaardigheid 2008'

is afgegeven.Alle werkzaamheden en

registraties die door het

Aircraft Noise

Measurement Institute

worden ondernomen en

vastgesteld om een

geluidsmeting uit te

voeren, zijn conform

ICAO Annex 16,

Chapter 10, 3rd edition,

Amendement 8,

24 november 2005.
Kwaliteitsbeleid

Voor alle medewerkers zijn de taken voor uitvoering vastgelegd in een Kwaliteitshandboek. Enkele belangrijke punten hieruit:

  1. De stichting ANMI tracht haar doelstellingen te bereiken door (art. 3 van de statuten): Het aanknopen en onderhouden van nauwe betrekkingen met overheidsinstanties, instellingen en organisaties in binnen- en buitenland, welke een gelijksoortig doel nastreven, ter vergroting van de theoretische en praktische kennis van de medewerkers.

  2. Het trainen van haar medewerkers en het waar mogelijk verbeteren van haar processen.

  3. De belangrijkste activiteit van ANMI is in het kader van het verkrijgen van een Bewijs van Luchtwaardigheid voor luchtvaartuigen, het verzorgen van geluidsmetingen, die na rapportage leiden tot de afgifte van een geluidscertificaat door de overheid.

  4. De stichting heeft geen commerciële motieven of activiteiten.

  5. Het kwaliteitsbeleid van de stichting ANMI is erop gericht te voldoen aan alle eisen die de regeling 'Erkenningen Luchtwaardigheid, Hfst 9, erkende geluidsmeet organisaties' stelt.

  6. Het gehele geluidsmeetproces wordt uitgevoerd op vliegveld Budel (EHBD).


Door de stichting ANMI worden geluidsmetingen uitgevoerd en -indien van toepassing- gelijkstellingen beoordeeld. Bij een positieve uitkomst, resulteert de opgemaakte rapportage in beide gevallen tot de afgifte door ILT van een geluidscertificaat.